ÁSZF ÚJ

(A Művészkapu Kft. által szervezett rajztanfolyamok szerződéseihez)

1. Bevezető rendelkezések

 • Jelen Általános szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) hatálya a Művészkapu Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Szervező) által a rajztanfolyamok szervezésére vonatkozóan kötött szolgáltatási szerződésekre (a továbbiakban: szerződés) terjed ki.
 • Az ÁSZF hatálya a 2020. szeptember 1. napját követően megkötött szerződésekre terjed ki.
 • A Szerződés az ÁSZF-től eltérő feltételeket is meghatározhat. Amennyiben az ÁSZF és a Szerződés azonos tárgyú rendelkezései között bármilyen eltérés van, a Szerződés rendelkezései az irányadóak.
 • Az ÁSZF szerződési feltételnek minősülnek, amelyeket a Megrendelő az ÁSZF tartalmának megismerését követően a szerződés aláírásával fogad el.

2. Az ÁSZF alkalmazásában használt fogalmak az alábbiak szerint értelmezendők

A Szervező és adatai:

 • Név: Művészkapu Korlátolt Felelősségű Társaság
 • Székhely: 1106 Budapest, Hatház utca 9. 3. em. 308.a.
 • Nyilvántartásba bejegyző bíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
 • Adószáma: 25300479-2-42
 • E-mail cím: info@muveszhaz.com
 • Telefon: +36 70 637 1407
 • Ügyfélszolgálatunk telefonon az alábbi időszakokban érhető el:
 • Munkanapokon 9:00 – 18:00
 • Szabadnapokon és munkaszüneti napokon: 9:00 – 10:00

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy munkaszüneti napokon (január 1., március 15., húsvéthétfő, május 1., pünkösdhétfő, augusztus 20., október 23., november 1. és december 25.-26.) az ügyfélszolgálat nem elérhető.

 • Szerződés: A Megrendelő és a Szervező által megkötött egyedi szerződés, mely a Szervező által szervezett rajztanfolyamok szervezésére vonatkozóan jön létre.
 • Megrendelő: Az a természetes személy, vagy jogi személy, aki a Szervezővel a rajztanfolyam(ok) megszervezésére szerződést köt.
 • Megrendelés: A jelen ÁSZF értelmében megrendelésnek minősül a Megrendelő által a Szervező által üzemeltetett honlapon leadott jelentkezés, és az írásban leadott jelentkezés.
 • Továbbiratkozás: Amennyiben a Szervező a Megrendelő által igénybe vett tanfolyamon történő részvételét követően kedvezményes ajánlatot tesz további rajztanfolyamokon való részvételre, úgy a Megrendelőnek lehetősége van kedvezményes áron megrendelni a további tanfolyamon való részvételt.
 • Képzési szolgáltató: Az az oktatást végző szervezet, vagy személy, amely a rajztanfolyamon a képzési szolgáltatást nyújtja. A Képzési szolgáltató tevékenységéért a Szervező egyetemleges felelősséget vállal.

3. A szerződés létrejötte

 • Papír alapú Szerződés (pl. továbbiratkozás) esetén a Szerződés a felek általi aláírásakor jön létre.
 • Elektronikus úton történő megrendelés esetén a Szerződés a megrendelés leadását követően, a Szervező által legfeljebb 48 órán belül történő visszaigazolásakor jön létre.
 • A Szerződés minden esetben akkor lép hatályba, ha a Megrendelő a megrendelt tanfolyam(ok) teljes díját hiánytalanul megfizette a Szervező részére.
 • A szerződés a megrendelt tanfolyamon való részvétel lehetőségét biztosítja, a szerződés létrejöttétől számított 360 napon belül. A Szervező által meghirdetett tanfolyamokra a Megrendelő mindaddig jogosult az általa megjelölt személyt beíratni, amíg az adott tanfolyamon van szabad hely elérhető. Ennek hiányában a szerződő felek (a továbbiakban: Felek) egyeztetik az elérhető további tanfolyamok időpontját.
 • A képzési szolgáltatás nyújtására a Megrendelő és a Képzési szolgáltató között külön szerződés (a továbbiakban: Képzési Szerződés) jön létre. amelyet a Megrendelő és a Képzési szolgáltató a tanfolyam első napján köt meg. A Megrendelő és a Képzési szolgáltató által aláírt Képzési Szerződést a Megrendelő a tanfolyam első napján kézhez kapja. A Szervező jogosult a Képzési szolgáltató nevében a szerződést aláírni. A Képzési szolgáltató személyéről a Szervező legkésőbb a rajztanfolyam megkezdésének a napján tájékoztatja a Megrendelőt.

4. Együttműködés, kapcsolattartás, értesítés

 • A Felek a szerződés teljesítése érdekében együttműködési kötelezettséget vállalnak, melynek keretében kötelesek a szerződés teljesítését befolyásoló minden lényeges körülményt egymással haladéktalanul közölni.
 • A szerződés teljesítése során mindennemű értesítést írásban is meg kell erősíteni, és azokat megküldeni az érdekelt Felek címére. A Felek megállapodnak abban, hogy az értesítéseket e-mail formában elfogadják egymástól.

5. A szerződés tárgya

 • A Szerződés tárgyát a Szervező által a muveszhaz.com honlapon meghirdetett online és offline rajztanfolyamok szervezésére vonatkozó szolgáltatása képezi.
 • A Szervező arra vállal kötelezettséget, hogy a megrendelt rajztanfolyam megtartásához technikai feltételeket megteremti, a rajztanfolyamot megszervezi, és biztosítja a rajztanfolyam megtartásához szükséges Képzési szolgáltatót, valamint a Képzési szolgáltató és a Megrendelő közötti elszámolás lebonyolítására.
 • A Megrendelőnek lehetősége van ajándékutalvány vásárlására is. Ebben az esetben az utalványon feltüntetett értékben jogosult a Megrendelő által megjelölt személy az általa igényelt tanfolyamot kiválasztani. A Megrendelő a döntéséről e-mail útján tájékoztatja a Szervezőt.

6. A Szervező kötelezettségei

 • A Szervező arra vállal kötelezettséget, hogy a rajztanfolyamot megszervezi, a megrendelt rajztanfolyam megtartásához feltételeket megteremti.
 • A Szervező felelős az általa nyújtott szolgáltatások minőségi megfelelőségéért, szakszerűségéért és teljes körűségéért.
 • A Szervező kijelenti, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges szakmai, technikai és humán erőforrásokkal rendelkezik és azokat a szerződés teljes időtartama alatt biztosítja.
 • A Szervező a tevékenysége végrehajtása során jogosult Képzésszervezőt bevonni. A Szervező a Képzésszervező teljesítéséért úgy felel, mintha a tevékenységet maga végezte volna el.

7. A Megrendelő kötelezettségei

 • A Megrendelő köteles a megrendelt tanfolyam(ok) díját a Szervező ajánlatában foglaltaknak megfelelően megfizetni.
 • Kedvezményes ajánlat esetén, amennyiben a Megrendelő az ajánlatban, vagy a Szervező által megadott határidőre nem fizeti meg a kedvezményes tanfolyami díjat, úgy a kedvezmény lehetőségétől elesik.

8. A díj megfizetése, számlázási és egyéb pénzügyi feltételek

 • A Megrendelő által fizetendő díj (a továbbiakban: részvételi díj) két elemből, a szervezési díjból és a tanfolyami díjból áll. A tanfolyamok vonatkozásában a Szervező által meghirdetett részvételi díjak mindkét díjat tartalmazzák.
 • A tanfolyami díj a Képzési szolgáltató által nyújtott szolgáltatás ellenértéke. A tanfolyami díjat a Szervező letétként őrzi, és a tanfolyam teljesítését követően köteles a tanfolyamot szolgáltató Képzési szolgáltató részére megfizetni. A letéttel összefüggésben a Megrendelőnek semmilyen kötelezettsége nem keletkezik, a letétkezelésért a Szervező a felelős.
 • A jelentkezést követően megfizetett részvételi díj beérkezését követően a Szervező előleg számlát állít ki a Megrendelő részére a szervezési díjról. A tanfolyami díj átvételéről bizonylatot állít ki.
 • A tanfolyamhoz kapcsolódó végszámlákat a tanfolyam megtartását követően állítja ki a Szervező (szervezési díj) és a Képzési szolgáltató (tanfolyami díj). A számlák Megrendelő részére történő megküldéséről a Szervező gondoskodik.
 • Előfizetéses szolgáltatás esetén az ismétlődő szolgáltatásra vonatkozó fizetési feltételeket kell alkalmazni, amelyet a fizetési feltételek (Barion) linken ismertetünk.
 • Ajándékutalvány vásárlása esetén átvételi a Szervező átvételi bizonylatot állít ki az utalvány értékének átvételéről. Az utalvány felhasználását követően, azaz az adott tanfolyamon való részvételt követően a Szervező megküldi a Megrendelő részére a Szervező által és (amennyiben igénybevételre került) a Képzési szolgáltató által kiállított számlákat.
 • Az online bankkártyás fizetések (e-pénztárcás fizetések) a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013.
 • A bankkártyával, vagy az e-pénztárcával történő fizetésre vonatkozó tájékoztató itt érhető el: http://www.barion.com/hu

9. A megrendelt tanfolyam módosítása, elállás

 • Az ÁSZF 4. pontja szerint megjelölt tanfolyami időpontot, a Megrendelő a tanfolyam meghirdetett kezdő időpontja előtt legfeljebb 15 nappal díjmentesen jogosult módosítani.
 • Amennyiben a Megrendelő a megjelölt tanfolyami időpontot a tanfolyam meghirdetett kezdő időpontjától számított 15 napon belül mondja le, vagy módosítja, úgy az új időpontra történő beiratkozás feltétele, hogy a Megrendelő a részvételi díj 30 %-át megfizesse a Szervező részére. A megnövelt díj fedezi, a kihasználatlanul hagyott tanfolyami hellyel, a Szervezőt ért kárt.
 • A megrendelt tanfolyamok és megvásárolt ajándék utalványok vonatkozásában a Megrendelő jogszabály eltérő rendelkezése hiányában (ld. ÁSZF 13. pont) nem jogosult a Szerződéstől elállni, a Szervező a Megrendelő által megfizetett díjakat a jogellenes elállás esetén nem köteles a Megrendelő részére visszatéríteni.

10. Szerzői jog

A Művészkapu Kft. által szervezett tanfolyamokat a szerzői jog védi. A szerzői jogi jogosultja a Művészkapu Kft. vagy az általa feljogosított felhasználó, vagy a Képzési szolgáltató. A szolgáltatások, és a honlapon közzétett valamennyi tartalom szellemi alkotásnak minősül, aminek bármilyen felhasználása, másolása, sokszorosítása a jogosult engedélye nélkül nem megengedett. A Művészkapu Kft. és a Képzési szolgáltató fenntart magának minden jogot a tanfolyamok bármely részlete és a weboldalon megjelenő tartalmak, valamint a weboldal terjesztésének tekintetében. Tilos a Művészkapu Kft. weboldalán megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Művészkapu Kft. írásos hozzájárulása nélkül. Az imént részletezett tiltó rendelkezések hatálya alól kivételt képez az ÁSZF és az Adatvédelmi Szabályzat megismerés céljából történő letöltése.

Az online vásárolt tanfolyamok és ajándékutalványokkal kapcsolatos külön szabályozás

11. A Szervező részére a tárhelyet biztosító szolgáltató adatai

 • Név: Rackforest Informatikai Kereskedelmi Szolgáltató és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság
 • Székhely: 1132 Budapest, Victor Hugo utca 18-22. 3. em. 3008.
 • Cégjegyzékszám: 01-09-914549
 • Adószám: 14671858-2-41
 • Adatkezelési nyilvántartási szám: NAIH-74088/2014

12. Az elektronikus úton történő szerződéskötésre vonatkozó szabályok, előzetes tájékoztatás

A Szervező a Polgári Törvénykönyről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban Ptk.) 6:82-6:85 § -aira vonatkozóan az alábbi tájékoztatást nyújtja a Szervező szolgáltatásait igénybe vevőknek.

A Szerződés elektronikus úton való megkötéséhez szükséges technikai lépések leírása:

 • A megrendelni kívánt szolgáltatás részletes jellemzőiről, áráról, és feltételeiről a Megrendelő a szolgáltatás nevére kattintást követően tájékozódhat. A Megrendelő a „KOSÁRBA TESZEM” feliratú gombra kattintva juthat el a munkamenet közben megrendelni kívánt szolgáltatások összesítéséhez.
 • A megrendelni kívánt szolgáltatások részletes nevéről, áráról, és mennyiségi jellemzőiről a Megrendelő itt tájékozódhat, illetve módosíthatja a megrendelni kívánt szolgáltatások listáját. A Megrendelő a terméklista bal oldalán található bekarikázott “X” gombbal törölhet szolgáltatásokat a listáról. Miután a Megrendelő meggyőződött, hogy a megredelni kívánt szolgáltatások listája teljes mértékben helyes, a „TOVÁBB A PÉNZTÁRHOZ” feliratú gombra kattintva juthat el az összes megrendelni kívánt szolgáltatás jelentkezési lapjához.
 • A jelentkezési lap felületén a piros csillaggal jelzett mezők kitöltése kötelező a jelöletlen mezők kitöltése csupán lehetőség, értelemszerűen kell kitölteni. Az adatvédelmi nyilatkozat elfogadását és a megadott adatok tárolásához való hozzájárulás megjelölése a feltétele a szolgáltatás megrendelésének.
 • A Megrendelő egy jelölőnégyzetbe helyezetett pipával igazolhatja, hogy elolvasta, megértette és elfogadta az általános szerződés feltételeket és az adatvédelmi nyilatkozatunkat.
 • A Megrendelő egy jelölőnégyzetbe helyezetett pipával igazolhatja, hogy szeretne kérni hírlevelet.
 • A Megrendelő kiválaszthatja milyen módon szeretne fizetni a szolgáltatásért a „BANKKÁRTYÁS FIZETÉS” vagy a „Közvetlen banki átutalás” opciók egyikének kiválasztásával.
 • Ha a Megrendelő mindent rendben talált, akkor a „BANKKÁRTYÁS FIZETÉS” opció választása esetén a „FIZETÉS BARIONNAL” feliratú gomb megnyomásával elküldheti a megrendelését, illetve „Közvetlen banki átutalás” opció választása esetén a „MEGRENDELÉS ELKÜLDÉSE” feliratú gomb megnyomásával elküldheti a megrendelését. A megrendelés a Szervező e-mail címére kerül továbbításra.
 • A „MEGRENDELÉS ELKÜLDÉSE”, illetve a „FIZETÉS BARIONNAL” feliratú gomb megnyomását követően a megrendelésben rögzített adatok módosítására csak a Szervező e-mailes elérhetőségére történő megkeresés útján, vagy telefonos egyeztetés útján van lehetőség.
 • Amennyiben a Megrendelő az online megrendelési folyamatot az ott kért adatok megadásával véglegesítette és a „MEGRENDELÉS ELKÜLDÉSE”, vagy a „FIZETÉS BARIONNAL” gombra rákattintott, akkor megrendelést ad le, mely a Megrendelő részéről kötelező érvényű ajánlatnak minősül és a Szervező elfogadása esetén fizetési kötelezettséget von maga után.
 • Ezen ajánlat azonban nem jár automatikusan azzal, hogy a Szervező a Megrendelő ajánlatát elfogadta.
 • A Szerződés akkor jön létre, ha a Szervező a megrendelést visszaigazolta e-mail útján a megrendelőnek. A visszaigazoló e-mail a megrendelt tanfolyammal kapcsolatos adatokat tartalmazza.

A Szerződés írásbelisége, iktatása:

 • A Szervező honlapján keresztül kötött Szerződés nem minősül írásba foglalt szerződésnek. A Szervező azt nem iktatja, így az utólag nem hozzáférhető, nem megtekinthető. Jogi szempontból a honlapon leadott megrendelések ráutaló magatartás formájában tett jognyilatkozatnak minősülnek.

Adatbeviteli hibák:

 • A Szervező az adatbeviteli hibáknak („félrekattintások”) a szerződéses nyilatkozat (ami vételár fizetésével járó, kötelező erejű vételi ajánlat) elküldését megelőző azonosítását és kijavítását az alábbiak szerint biztosítja.
 • A Megrendelőnek a rendelés bármely szakaszában és a megrendelés Szervező részére való elküldéséig a Szervező elérhetőségein bármikor lehetősége van az adatbeviteli hibák javítására. E-mail, vagy telefon útján kell a hibajavítást kezdeményezni.

Az ügyintézés, szerződés nyelve:

 • Bárminemű tájékoztatás, ügyintézés és szerződéskötés, valamint a szavatossági/jótállási eljárás nyelve a magyar. A Szerződés megkötése is kizárólag magyar nyelven történik, arra Magyarország joga az irányadó.

Magatartási kódexre vonatkozó előzetes tájékoztatás:

 • A Szervező nem vetette alá magát semmilyen magatartási kódex rendelkezéseinek.

Ajánlati kötöttség, visszaigazolás, a szerződés létrejötte:

 • A Megrendelő a „MEGRENDELÉS ELKÜLDÉSE”, vagy a „FIZETÉS BARIONNAL” gombra történő kattintással kötelező érvényű és fizetési kötelezettséggel járó ajánlatot tesz a kiválasztott szolgáltatás megvásárlására, az erre vonatkozó jelölőnégyzet kipipálásával elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen ÁSZF-et és az Adatvédelmi Szabályzatot. A Megrendelő ajánlatának, megrendelésének Szervezőhöz való megérkezése a Megrendelő részéről ajánlati kötöttséget eredményez.
 • A Megrendelő részéről a megrendelés leadása nem eredményezi a Szervező és a Megrendelő közötti Szerződés létrejöttét. A Megrendelő által elküldött ajánlat (megrendelés) megérkezését a Szervező késedelem nélkül, automatikusan generált e-mail útján, legkésőbb 48 órán belül visszaigazolja a Megrendelő részére. Ez a visszaigazoló e-mail kizárólag arról tájékoztatja a Megrendelőt, hogy a Szervezőhöz a megrendelés megérkezett. A Megrendelő köteles a visszaigazoló e-mail tartalmát ellenőrizni. A hibásan vagy nem kellő részletességgel megadott adatok, információk okán felmerülő bárminemű probléma, vagy többletköltség vagy ellehetetlenülés, késedelem a Megrendelőt terheli, az a Megrendelő kizárólagos felelőssége. A Megrendelő megrendelés megérkezésének jelen pontban részletezett visszaigazolása nem jelenti a Megrendelő ajánlatának elfogadását.
 • A szerződés csak akkor tekinthető megkötött Szerződésnek, amikor a Szervező kinyilvánítja a rendelés elfogadását, amelyet egy külön, a Megrendelőnek küldött e-mailben igazol vissza.
 • A Megrendelő a Szervező honlapján való regisztrációval elismeri, hogy jelen ÁSZF, valamint az Adatvédelmi tájékoztató rendelkezéseit megismerte és elfogadja, a rendelés menetével tisztában van, továbbá az Adatvédelmi tájékoztatóban részletezett adatkezelésekhez hozzájárul.
 • Amennyiben a rendelés elküldését megelőzően a Megrendelőnek a szolgáltatással kapcsolatban kérdése merül fel, úgy telefonon, illetve e-mail útján fordulhat a Szervező ügyfélszolgálatához.
 • A Szervező honlapján vásárolt termékek szolgáltatások továbbértékesítése nem megengedett.

13. Fogyasztónak minősülő megrendelő jogszabályon alapuló elállási joga

 • Ha a Megrendelő fogyasztónak minősül, megilleti az elállás joga a távollevők között kötött szerződésekről szóló 45/2014. (II. 26.) Kormányrendelet 20. §-a értelmében a Szervező honlapján vásárolt szolgáltatások tekintetében.
 • A Ptk. 8:1. § 3. pontja értelmében fogyasztó a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy.
 • Az üzlethelyiségen kívül kötött és a távollévők között kötött szerződés esetén a fogyasztót a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés megkötésének napjától számított tizennégy napon belül indokolás nélküli elállási jog illeti meg.
 • Ha a fogyasztónak minősülő Megrendelő elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (postai úton, vagy elektronikus úton küldött levél útján) a jelen ÁSZF 1 pontjában feltüntetett elérhetőségek igénybevételével a Szervező részére az elállásra nyitva álló időszak alatt. Az elállási jog gyakorlására vonatkozó nyilatkozat minta a jelen ÁSZF 1. sz. mellékletében található.
 • A fogyasztónak minősülő Megrendelőt terheli annak bizonyítása, hogy elállási jogát a 13. pontban meghatározott rendelkezéseknek, illetve a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően gyakorolta. Ha a fogyasztónak minősülő Megrendelő a megjelölt határidőben, minden kétséget kizáróan igazolható módon nem küldi meg elállási nyilatkozatát, ez úgy minősül, hogy a fogyasztónak minősülő Megrendelő nem teljesítette az elállási jog gyakorlásához szükséges feltételeket, ezért a Szerződése nem kerül felbontásra, Szerződése továbbra is hatályban marad. Írásban történő elállás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a fogyasztónak minősülő Megrendelő az erre irányuló nyilatkozatát az elállási időszak alatt (akár a 14. naptári napon) elküldi a Szervező részére.
 • Postai úton történő közlés esetén a postára adás dátumát, e-mail keresztül történő közlés esetén az e-mail megérkezésének időpontját veszi figyelembe a Szervező a határidő számítás szempontjából. A fogyasztónak minősülő Megrendelő az elállási nyilatkozatát tartalmazó levelét ajánlott küldeményként szükséges postára adnia annak érdekében, hogy hitelt érdemlően bizonyítható legyen a feladás dátuma.
 • A fogyasztónak minősülő Megrendelő határidőben gyakorolja elállási jogát, ha az elállási időszak lejárta előtt (14, azaz tizennégy nap) elküldi elállási nyilatkozatát a fentebb írtak szerint a Szervező részére.
 • Ha a fogyasztónak minősülő Megrendelő eláll a Szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb a Megrendelő elállási nyilatkozatának kézhezvételétől (arról szóló értesüléstől) számított 14 napon belül a Szervező visszatéríti a fogyasztónak minősülő Megrendelő által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást.
 • Érvényes elállás esetén minden kölcsönösen kapott teljesítés visszatérítendő, így a szervezési- és tanfolyami díj, illetőleg ismételt fizetés esetén a regisztrációs- és előfizetési díj is.
 • A fogyasztó által kifizetett összeget – ideértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket is – haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított 14 napon belül utalja vissza a Megrendelő. Ez a határidő az elállási szándék, kézhez vételekor kezdődik.
 • A felek eltérő megállapodása hiányában a fogyasztó nem gyakorolhatja az elállási jogot a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a Szervező a teljesítést a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti.
 • Online tanfolyam vásárlása esetén a fogyasztó nem gyakorolhatja a 45/2014. (II. 26.) Kormányrendelet 20. §-ában meghatározott elállási jogát (lásd 29. § (1) bekezdés) a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a Szervező a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést és a fogyasztó e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti a 20. § szerinti elállási jogát.
 • A törvényes elállási jogon túl a Megrendelőt – figyelemmel a 30 napos sikerélmény garanciára – ha ezt mégsem sikerül biztosítania ezen határidőn belül (30 napon belül) lemondási jog illeti meg. Ebben az a Megrendelőnek a regisztrációs díj nem-, csak az előfizetési díj jár vissza. A lemondásra ugyanazon szabályok irányadóak, mint az elállásra.
 • Ismételt fizetés (előfizetés) esetén a szolgáltatás minden hónap 15. napjáig mondható le. A lemondásnak minden hónap 10. napjáig meg kell történnie, egyebekben a lemondás a következő hónap 15. napjára szólhat.
 • A Megrendelő tudomásul veszi, hogy az átutalás során a Barion Payment Zrt. fog szerepelni a vásárló által kapott bankszámlakivonatokon mint elfogadóhely a bankkártyával, vagy az e-pénztárcával történő fizetés esetén.

14. Fogyasztói jog- és igényérvényesítés, panaszkezelés

 • A Megrendelő panaszával 1 pontban feltüntetett elérhetőségeken fordulhat a Szervező felé.
 • Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságnál:

Amennyiben a Megrendelő fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról. A fogyasztók 2017-től panaszaikkal elsősorban a területileg illetékes járási hivatalokhoz fordulhatnak. A járási hivatalok elérhetőségei megtalálhatók a https://jarasinfo.gov.hu/

 • Vitarendezési eljárás az Európai Unió online vitarendezési platformján keresztül:

A platform elérhetősége:

https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=HU

Magyarországon a Budapesti Békéltető Testület (BBT) jogosult eljárni az online adásvételi vagy szolgáltatási szerződésekhez kapcsolódó határon átnyúló fogyasztó és kereskedő közötti jogvitákban.

Békéltető testület eljárásának kezdeményezése:

 • Amennyiben Szervező és a fogyasztónak minősülő Megrendelő között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita a Szervezővel való tárgyalások során nem rendeződik, a fogyasztónak minősülő Megrendelő, a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes békéltető testülethez fordulhat és kezdeményezheti a Testület eljárását, illetve fordulhat a Szervező székhelye szerint illetékes Békéltető Testülethez is.
 • Békéltető Testületre vonatkozó szabályok alkalmazásában fogyasztónak minősül a külön törvény szerinti civil szervezet, egyház, társasház, lakásszövetkezet, mikro-, kis- és középvállalkozás is, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje. (Áru: a termék, az ingatlan és a vagyoni értékű jog, valamint a szolgáltatás.)
 • A vállalkozást együttműködési kötelezettség terheli a Békéltető Testület előtti eljárásban. Ez egyrészt a békéltető testület felhívására történő válaszirat megküldési kötelezettség, másrészt a Békéltető Testületi meghallgatáson egyezség létrehozatalára feljogosított személy részvételének biztosítása. Amennyiben a vállalkozás székhelye vagy telephelye nem a területileg illetékes Békéltető Testületet működtető kamara szerinti megyében van bejegyezve, a vállalkozás együttműködési kötelezettsége a fogyasztó igényének megfelelő írásbeli egyezségkötés lehetőségének felajánlására terjed ki.
 • Szervező székhelye szerint illetékes testület a Budapesti Békéltető Testület, melynek elérhetőségei:

– Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.
– Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10.
– E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu
– Központi telefonszám: +36 1 488 2131
– Fax: +36 1 488 2186

A Békéltető Testületek elérhetősége:

A Szervezőt a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli.

Bírósági eljárás kezdeményezése.

 • Megrendelő jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. rendelkezései szerint.

15. Záró rendelkezések

A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen ÁSZF értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel az alábbi jogszabályokra:

– a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”),
– a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény
– az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. (Elker. tv.) törvény,
– a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet,

A Szervező jogosult jelen ÁSZF-t bármikor, egyoldalúan módosítani. A módosított rendelkezések a hatályba lépést követően leadott megrendelésekre alkalmazandóak. A Szervező fenntartja a jogot, hogy bármikor, bármilyen változtatást, javítást hajtson végre a muveszhaz.com honlapon és az azon szereplő online tanfolyamokon, előzetes figyelmeztetés nélkül.

Művészkapu Korlátolt Felelősségű Társaság

1. sz. melléklet

Elállási / Felmondási nyilatkozatminta

(Csak a szerződéstől való elállási / felmondási szándék esetén töltse ki és juttassa el a Szervezőhöz!)

e-mail: info@muveszhaz.com

Címzett: Művészkapu Korlátolt Felelősségű Társaság 1106 Budapest, Hatház utca 9. 3. em. 308.a.

Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat az alábbi szolgáltatás/ok tekintetében:

Szerződéskötés időpontja időpontja:

Rendelés egyedi azonosító száma:

A fogyasztó(k) neve:

A fogyasztó(k) címe:

A fogyasztónak minősülő Vásárló(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)

Kelt,………………………………